Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hệ Thống Trường Bách Việt được ban hành theo quyết định số: 200/QĐ-BVI ngày …… tháng …… năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hệ Thống Giáo Dục Bách Việt.

Logo Hệ Thống Trường Bách Việt

 1. Hội đồng quản trị: 05 người 
  • Chủ tịch HĐQT: 01 người
  • Thư ký HĐQT: 01 người
  • Thành viên HĐQT: 03 người
 2. Ban giám hiệu nhà trường:
  • Ban cố vấn ban giám hiệu: 05 người
  • Hiệu trưởng: 01 người
  • Phó hiệu trưởng: 03 người
 3. Phòng, ban, khoa:
  • Phòng:
   • Phòng Đào Tạo
   • Phòng Tuyển Sinh
   • Phòng Xây Dựng Cơ Bản
   • Phòng Văn Thư Hành Chính
  • Khoa:
   • Khoa Cơ Bản
   • Khoa Y Dược
   • Khoa Du Lịch Và Ẩm Thực
   • Khoa Điện Và Điện Tử Viễn Thông
  • Ban
   • Ban Quan Hệ Doanh Nghiệp
   • Ban Quan Hệ Quốc Tế
Tuyển Sinh Nhập Học Bách Việt-Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo
Tuyển Sinh Nhập Học Bách Việt-Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo
Đối tác của chúng tôi